Bijzonder goed!

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad BS De Regenboog

Wat doet de MR?
Een MedezeggenschapsRaad (MR) is wettelijk verplicht voor elke school. Via de MR hebben ouders en het personeel invloed op het schoolbeleid. 
In de MR zitten ouders en personeelsleden van de school. Zij houden zich bezig met het schoolbeleid en de schoolorganisatie. Het schoolbestuur moet de MR raadplegen voordat het belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld over naschoolse opvang of een reorganisatie. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen. Afhankelijk van het soort beslissing heeft de MR adviesrecht, instemmingsrecht of initiatiefrecht.

Het advies van de MR is niet bindend, maar het schoolbestuur moet het wel serieus overwegen. Instemmingsrecht betekent dat het bestuur een beslissing alleen kan nemen als de MR akkoord gaat en met het initiatiefrecht kan de MR zelf onderwerpen op de agenda zetten.
Een MR denkt mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een instemmende rol. Vooral belangrijk is dat wij als MR graag horen wat er speelt binnen de Regenboog. De MR kan niet functioneren als zij niet weet wat er leeft onder ouders en personeel. Heeft u vragen, wilt u iets besproken hebben, ideeën, op- en aanmerkingen: dan kunt u altijd één van de MR-leden benaderen of ons mailen: mrregenboog@rbobdekempen.nl. Daarnaast is iedere vergadering van de MR openbaar. De data zijn te vinden in de Boog en in de jaarplanner. 

Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit 3 leden oudergeleding en 3 leden personeelsgeleding.
Ouders: Nancy Schoenmakers-Kennis (voorzitter MR), Susanne Slenders (OMR) en Theo Kolsteren (OMR). Leerkrachten: Sanne Heijmans (PMR), Anneke Wintermans (PMR) en Angela van den Boomen (PMR).